Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
257

XIX Ga 549/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Zgodnie z art. 5054 § 2 k.p.c. zarzut potrącenia jest dopuszczalny jeśli wzajemna wierzytelność nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym. Oznacza to, że przedmiotem zarzutu potrącenia jest tylko taka wierzytelność, która w myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c. nadawałaby się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, gdyby pozwany – wzajemny wierzyciel wytoczył o tę wierzytelność powództwo przeciwko dłużnikowi – powodowi w niniejszym procesie. Jednocześnie należy powiedzieć, że poprzez użyty w art. 5054 § 2 k.p.c. zwrot "zarzut potrącenia” rozumieć zarówno oświadczenie o potrąceniu dokonane w ramach postępowania cywilnego przez pozwanego, jak i powołanie się przez pozwanego na uprzednio dokonane – poza procesem potrącenie, w tym także przed wszczęciem postępowania, w wyniku czego że doszło do umorzenia wierzytelności”
Sygn. akt XIX Ga 549/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach oddalił powództwo wniesione przez R. ( M. ) przeciwko pozwanemu T. R. o zapłatę kwoty 7.416,90 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i zasądził od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu w wysokości 2.400 zł. W apelacji powód zarzucił: 1 naruszenie prawa materialnego: - art. 513 § 2 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że wierzytelność z faktury VAT nr (...) wymagalna z dniem 17 p
Czytaj więcej»

XIX GCo 7/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 198a ust.2 p.z.p ustanawia zasadę,że w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy prawa zamówień publicznych stanowią inaczej. Verba legis przepisy te stosuje się po wniesieniu skargi, a to oznacza,że po wniesieniu skargi dopuszczalne jest złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wywiedzionego w skardze roszczenia.Nie oznacza to wszakże,że niedopuszczalny jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wniesieniem skargi- a po wydaniu orzeczenia przez KIO.W takiej bowiem sytuacji zastosowanie będzie miał art. 730 paragraf 2 k.p.c. Mając zatem na względzie fakt, że zgodnie z normą art. 730 paragraf 1 k.p.zabezpieczenie może być udzielone w sprawach należących do drogi sądowej,należy uznać że dopuszczalne jest żądanie udzielenia tymczasowej ochrony prawnej przed wniesieniem skargi na orzeczenie KIO.
Sygn. akt XIX GCo 7/17 UZASADNIENIE Uprawnieni wnieśli o udzielenie zabezpieczenia postępowania, które zostanie wszczęte przez uprawnionego poprzez złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: (...) ) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie KIO 1231/17 poprzez orzeczenie zakazu zawarcia umowy pomiędzy obowiązanym (zamawiającym) i (...) Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „ (...) w Oddziale KWK (...) ” (nr postępowania: (...) ) do chwili ogłoszenia wyroku w postępowaniu ze ska
Czytaj więcej»

XIX GCo 7/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 198a ust.2 p.z.p ustanawia zasadę,że w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy prawa zamówień publicznych stanowią inaczej. Verba legis przepisy te stosuje się po wniesieniu skargi, a to oznacza,że po wniesieniu skargi dopuszczalne jest złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wywiedzionego w skardze roszczenia.Nie oznacza to wszakże,że niedopuszczalny jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wniesieniem skargi- a po wydaniu orzeczenia przez KIO.W takiej bowiem sytuacji zastosowanie będzie miał art. 730 paragraf 2 k.p.c. Mając zatem na względzie fakt, że zgodnie z normą art. 730 paragraf 1 k.p.zabezpieczenie może być udzielone w sprawach należących do drogi sądowej,należy uznać że dopuszczalne jest żądanie udzielenia tymczasowej ochrony prawnej przed wniesieniem skargi na orzeczenie KIO.
Sygn. akt XIX GCo 7/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Jarema Czapla SR (del.) Monika Krysiewicz-Migoń po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku uprawnionego (...) S. z o. o. w (...) S. A. w C. z udziałem obowiązanego (...) w K. o udzielenie zabezpieczenia p o s t a n a w i a : oddalić wniosek. M. M. D. J. C.
Czytaj więcej»

XIX Gz 451/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 451/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Jarema Czapla SR (del.) Monika Krysiewicz-Migoń po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika (...) S. j. w Ż. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na skutek zażalenia wierzyciela (...) w Ż. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-B
Czytaj więcej»

XIX Gz 451/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 451/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zatwierdził układ przyjęty w postępowaniu przyspieszonym na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika (...) S. j. w Ż. w dniu 25 stycznia 2017 r. Zgodnie z jego treścią spłata należności głównej w całości (bez umorzenia) nastąpi w 120 miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w którym upłynie 9 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeni
Czytaj więcej»

XIX Ga 549/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Zgodnie z art. 5054 § 2 k.p.c. zarzut potrącenia jest dopuszczalny jeśli wzajemna wierzytelność nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym. Oznacza to, że przedmiotem zarzutu potrącenia jest tylko taka wierzytelność, która w myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c. nadawałaby się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, gdyby pozwany – wzajemny wierzyciel wytoczył o tę wierzytelność powództwo przeciwko dłużnikowi – powodowi w niniejszym procesie. Jednocześnie należy powiedzieć, że poprzez użyty w art. 5054 § 2 k.p.c. zwrot "zarzut potrącenia” rozumieć zarówno oświadczenie o potrąceniu dokonane w ramach postępowania cywilnego przez pozwanego, jak i powołanie się przez pozwanego na uprzednio dokonane – poza procesem potrącenie, w tym także przed wszczęciem postępowania, w wyniku czego że doszło do umorzenia wierzytelności”
Sygn. akt XIX Ga 549/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. M. ( M. ) przeciwko T. R. ( R. ) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt VII GC 921/16 1 zmienia z
Czytaj więcej»

XIX Ga 647/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia ( ubezpieczający) na rzecz osoby trzeciej ( ubezpieczonego) nie ma legitymacji do żądania spełnienia przez ubezpieczyciela na swoją rzecz, pomimo iż jest ona stroną umowy ubezpieczenia, albowiem osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego jest osoba trzecia, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.
Sygn. akt XIX Ga 647/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem wstępnym, wydanym w sprawie z powództwa J. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 17.650,50 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uznał roszczenie powoda za słuszne co do zasady. Sąd Rejonowy ustalił, że w dniu 29 lipca 2013 r. powód zawarł z (...) S.A. we W. umowę leasingu samochodu ciężarowego marki R. (...) nr rej. (...) i zgodnie postanowieniami strona powodowa miała o
Czytaj więcej»

XIX Ga 647/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Ga 647/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Jeziorowska Sędziowie: SO Dariusz Chrapoński (spr.) SR del. Monika Krysiewicz-Migoń Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Zdebel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2017 r. w K. sprawy z powództwa J. C. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyr
Czytaj więcej»

II C 213/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 213/16 UZASADNIENIE Powodowie J. K. i S. K. pozwem wniesionym w dniu 18 marca 2016r. domagali się zobowiązania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. do zapłaty na ich rzecz solidarnie odszkodowania w kwocie 210.000,00 zł tytułem odszkodowania za szkody górnicze powstałe w zabudowanej nieruchomości powodów położonej w B. przy ul. (...) , a związane z ruchem zakładu górniczego pozwanej – KWK (...) w B. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu d
Czytaj więcej»

II C 377/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 377/14 UZASADNIENIE D. Ś. w pozwie skierowanym przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. domagał się zasądzenia: kwoty 11.322,24 złotych tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z wypadkiem komunikacyjnym wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 19 lipca 2013 roku do dnia zapłaty; kwoty 78.000,- złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z wypadkiem komunikacyjnym wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 19 lipca 2013 roku; kwoty 1.000,- złoty
Czytaj więcej»