Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
309

XIX Ga 3/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odwołanie na czynności zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w warunkach określonych w art 180 ust 2 pkt 6 Pzp nie podlega odrzuceniu tylko z tego powodu, że oparte zostało na zarzutach wskazujących na konieczność odrzucenia oferty i nie odnosi się do kryteriów oceny ofert.
Sygn. akt: XIX Ga 3/17 UZASADNIENIE Zamawiający - Miasto C. ogłosił przetarg w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , którego celem był wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą : „ Zagospodarowanie części terenu przy ul. (...) i ul. ks. J. G. w C. , w tym przystosowanie skarpy do zjazdów zimowych - etap l". W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrana została oferta P. P. U. H. (...) sp. z o.o. w C. . Inny uczestnik przetargu – K. J. złożył do Krajowej Izby Odwoławczej
Czytaj więcej»

XIX Ga 321/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Ga 321/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) S. w D. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt VI GC 321/17 1 oddala apelację; 2
Czytaj więcej»

XIX Ga 433/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Sygn. akt XIX Ga 433/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grzegorz Misina (spr.) Sędziowie: SO Krystyna Faściszewska-Rąba SO Dariusz Chrapoński Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Skrzypek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2015 r. w K. sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w G. przy uczestnictwie - Skarbu Państwa Ministra Skarbu Państwa (...) Spółki Akcyjnej w K. o wpis spółki
Czytaj więcej»

XIX Ga 549/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Zgodnie z art. 5054 § 2 k.p.c. zarzut potrącenia jest dopuszczalny jeśli wzajemna wierzytelność nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym. Oznacza to, że przedmiotem zarzutu potrącenia jest tylko taka wierzytelność, która w myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c. nadawałaby się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, gdyby pozwany – (...)
Sygn. akt XIX Ga 549/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. M. ( M. ) przeciwko T. R. ( R. ) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt VII GC 921/16 1 zmienia z
Czytaj więcej»

XIX GCo 7/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 198a ust.2 p.z.p ustanawia zasadę,że w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy prawa zamówień publicznych stanowią inaczej. Verba legis przepisy te stosuje się po wniesieniu skargi, a to oznacza,że po wniesieniu skargi dopuszczalne (...)
Sygn. akt XIX GCo 7/17 UZASADNIENIE Uprawnieni wnieśli o udzielenie zabezpieczenia postępowania, które zostanie wszczęte przez uprawnionego poprzez złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: (...) ) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie KIO 1231/17 poprzez orzeczenie zakazu zawarcia umowy pomiędzy obowiązanym (zamawiającym) i (...) Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „ (...) w Oddziale KWK (...) ” (nr postępowania: (...) ) do chwili ogłoszenia wyroku w postępowaniu ze ska
Czytaj więcej»

XIX Gz 10/18

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-03-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 10/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr) Sędziowie: SO Małgorzata Kowalska SR (del) Marcin Popiołek po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) S. A. w U. przy udziale (...) S. w Ś. o nadanie klauzuli wykonalności na skutek zażalenia uczestnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 13 wrześni
Czytaj więcej»

XIX Gz 199/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-04-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. XIX Gz 199/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wydanym w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – P. M. umorzył wszystkie zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości, a nadto obciążył kosztami postępowania upadłościowego Skarb Państwa. Sąd Rejonowy ustalił, że upadły uprzednio zarabiał na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie w kwocie 1.543,59 zł netto, a obecnie w kwocie 1.430 zł netto. Zamies
Czytaj więcej»

XIX Gz 369/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Sygn. akt XIX Gz 369/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach oddalił wniosek Grupa (...) Sp. z o.o. w K. o ogłoszenie upadłości. Ustalono w sprawie, że wnioskodawca jest przedsiębiorcą, którego przedmiotem faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej jest pełnienie funkcji komplementariusza w Grupa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowo-akcyjnej w K. . Z bilansu dłużnika sporządzonego na dzień 29 lutego 2016 r. wynika, że
Czytaj więcej»

XIX Gz 463/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 463/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Jarema Czapla SR (del.) Monika Krysiewicz-Migoń po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Z. R. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia
Czytaj więcej»

XIX Gz 451/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 451/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zatwierdził układ przyjęty w postępowaniu przyspieszonym na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika (...) S. j. w Ż. w dniu 25 stycznia 2017 r. Zgodnie z jego treścią spłata należności głównej w całości (bez umorzenia) nastąpi w 120 miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w którym upłynie 9 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeni
Czytaj więcej»