Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
326

XIX Ga 734/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-03-05

Data publikacji: 2019-03-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Na podstawie art. 17 Rozporządzenia Rzym I potrącenie, które nie zostało uzgodnione w drodze umowy stron, podlega prawu właściwemu dla wierzytelności, z której dokonywane jest potrącenie. Oznacza to, że prawu właściwemu na podstawie tej normy kolizyjnej - prawu właściwemu dla wierzytelności pasywnej - podlega dopuszczalność, przesłanki, (...)
Sygn. akt XIX Ga 734/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Arkadiusz Przybyło SO Piotr Semper Protokolant: St.sekr.sądowy Ewa Starzyczny po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2019 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) w W. (Niemcy) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w T
Czytaj więcej»

XIX Ga 734/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-03-05

Data publikacji: 2019-03-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Na podstawie art. 17 Rozporządzenia Rzym I potrącenie, które nie zostało uzgodnione w drodze umowy stron, podlega prawu właściwemu dla wierzytelności, z której dokonywane jest potrącenie. Oznacza to, że prawu właściwemu na podstawie tej normy kolizyjnej - prawu właściwemu dla wierzytelności pasywnej - podlega dopuszczalność, przesłanki, (...)
Sygn. akt XIX Ga 734/18 UZASADNIENIE Powód A. W. wniósł w dniu 20 grudnia 2013 r. pozew przeciwko (...) w W. o zapłatę kwoty 14.932,20 € z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Powód wskazał, że dochodzi od pozwanego wynagrodzenia za naprawę trzech (...) , za co wystawił na rzecz pozwanego dwie faktury VAT: (...) /1/12/2011 i (...) /2/12/2011, których pozwany nie uregulował. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu. Pozwany przyznał fakt wykonani
Czytaj więcej»

XIX Ga 852/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-08-26

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: XIX Ga 852/19 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza (zwana dalej (...) ) odrzuciła odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w K. oraz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. (zwanych dalej Odwołującymi) w postępowaniu prowadzonym przez Akademię (...) w K. (zwaną dalej Zamawi
Czytaj więcej»

XIX Ga 1274/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-07-10

Data publikacji: 2019-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Ga 1274/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grzegorz Misina Sędziowie: SO Dariusz Chrapoński (spr.) SR del. Magdalena Grabowska Protokolant: stażysta Patrycja Wierzbiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko D. K. o zapłatę na skutek apelacji powoda o
Czytaj więcej»

XIX Ga 1274/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-07-10

Data publikacji: 2019-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Ga 1274/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy oddalił powództwo wniesione przez (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko D. K. o zapłatę kwoty 29.712,74 zł i zasądził od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu w wysokości 4.817 zł, a nadto nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa nieuiszczone koszty sądowe w wysokości 413,15 zł. Sąd Rejonowy ustalił, że powód prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia kompleksowej usługi czystościowo-porządkowej. Pozw
Czytaj więcej»

XIX GCo 7/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 198a ust.2 p.z.p ustanawia zasadę,że w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy prawa zamówień publicznych stanowią inaczej. Verba legis przepisy te stosuje się po wniesieniu skargi, a to oznacza,że po wniesieniu skargi dopuszczalne (...)
Sygn. akt XIX GCo 7/17 UZASADNIENIE Uprawnieni wnieśli o udzielenie zabezpieczenia postępowania, które zostanie wszczęte przez uprawnionego poprzez złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: (...) ) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie KIO 1231/17 poprzez orzeczenie zakazu zawarcia umowy pomiędzy obowiązanym (zamawiającym) i (...) Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „ (...) w Oddziale KWK (...) ” (nr postępowania: (...) ) do chwili ogłoszenia wyroku w postępowaniu ze ska
Czytaj więcej»

XIX Gz 10/18

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-03-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 10/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr) Sędziowie: SO Małgorzata Kowalska SR (del) Marcin Popiołek po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) S. A. w U. przy udziale (...) S. w Ś. o nadanie klauzuli wykonalności na skutek zażalenia uczestnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 13 wrześni
Czytaj więcej»

XIX Gz 369/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Sygn. akt XIX Gz 369/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach oddalił wniosek Grupa (...) Sp. z o.o. w K. o ogłoszenie upadłości. Ustalono w sprawie, że wnioskodawca jest przedsiębiorcą, którego przedmiotem faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej jest pełnienie funkcji komplementariusza w Grupa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowo-akcyjnej w K. . Z bilansu dłużnika sporządzonego na dzień 29 lutego 2016 r. wynika, że
Czytaj więcej»

XIX Gz 451/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 451/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zatwierdził układ przyjęty w postępowaniu przyspieszonym na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika (...) S. j. w Ż. w dniu 25 stycznia 2017 r. Zgodnie z jego treścią spłata należności głównej w całości (bez umorzenia) nastąpi w 120 miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w którym upłynie 9 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeni
Czytaj więcej»

XIX Gz 463/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 463/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Jarema Czapla SR (del.) Monika Krysiewicz-Migoń po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Z. R. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia
Czytaj więcej»