Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
325

XIX Ga 307/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-06-21

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Ga 307/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem wstępnym Sąd Rejonowy w B. B. uznał roszczenie powoda za usprawiedliwione co do zasady. Sąd Rejonowy wskazał, że powód Spółdzielnia (...) w B. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych A. M. i J. M. , prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) s.c. kwoty 9.999 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że na mocy umowy z d
Czytaj więcej»

XIX Ga 321/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Ga 321/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) S. w D. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt VI GC 321/17 1 oddala apelację; 2
Czytaj więcej»

XIX Ga 433/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Sygn. akt XIX Ga 433/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grzegorz Misina (spr.) Sędziowie: SO Krystyna Faściszewska-Rąba SO Dariusz Chrapoński Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Skrzypek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2015 r. w K. sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w G. przy uczestnictwie - Skarbu Państwa Ministra Skarbu Państwa (...) Spółki Akcyjnej w K. o wpis spółki
Czytaj więcej»

XIX Ga 549/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Zgodnie z art. 5054 § 2 k.p.c. zarzut potrącenia jest dopuszczalny jeśli wzajemna wierzytelność nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym. Oznacza to, że przedmiotem zarzutu potrącenia jest tylko taka wierzytelność, która w myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c. nadawałaby się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, gdyby pozwany – (...)
Sygn. akt XIX Ga 549/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. M. ( M. ) przeciwko T. R. ( R. ) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt VII GC 921/16 1 zmienia z
Czytaj więcej»

XIX Ga 640/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-07-29

Data publikacji: 2019-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Ga 640/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2019 r. w K. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w B. z dnia 18 lutego 20
Czytaj więcej»

XIX Ga 734/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-03-05

Data publikacji: 2019-03-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Na podstawie art. 17 Rozporządzenia Rzym I potrącenie, które nie zostało uzgodnione w drodze umowy stron, podlega prawu właściwemu dla wierzytelności, z której dokonywane jest potrącenie. Oznacza to, że prawu właściwemu na podstawie tej normy kolizyjnej - prawu właściwemu dla wierzytelności pasywnej - podlega dopuszczalność, przesłanki, (...)
Sygn. akt XIX Ga 734/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Arkadiusz Przybyło SO Piotr Semper Protokolant: St.sekr.sądowy Ewa Starzyczny po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2019 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) w W. (Niemcy) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w T
Czytaj więcej»

XIX Ga 734/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-03-05

Data publikacji: 2019-03-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Na podstawie art. 17 Rozporządzenia Rzym I potrącenie, które nie zostało uzgodnione w drodze umowy stron, podlega prawu właściwemu dla wierzytelności, z której dokonywane jest potrącenie. Oznacza to, że prawu właściwemu na podstawie tej normy kolizyjnej - prawu właściwemu dla wierzytelności pasywnej - podlega dopuszczalność, przesłanki, (...)
Sygn. akt XIX Ga 734/18 UZASADNIENIE Powód A. W. wniósł w dniu 20 grudnia 2013 r. pozew przeciwko (...) w W. o zapłatę kwoty 14.932,20 € z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Powód wskazał, że dochodzi od pozwanego wynagrodzenia za naprawę trzech (...) , za co wystawił na rzecz pozwanego dwie faktury VAT: (...) /1/12/2011 i (...) /2/12/2011, których pozwany nie uregulował. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu. Pozwany przyznał fakt wykonani
Czytaj więcej»

XIX Ga 852/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-08-26

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: XIX Ga 852/19 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza (zwana dalej (...) ) odrzuciła odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w K. oraz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. (zwanych dalej Odwołującymi) w postępowaniu prowadzonym przez Akademię (...) w K. (zwaną dalej Zamawi
Czytaj więcej»

XIX Ga 953/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-10-14

Data publikacji: 2019-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Nie można mówić o przedstawieniu przez wykonawcę informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), jeśli informacje te dotyczą okoliczności znanych zamawiającemu.” „interpretacja przepisów krajowych (...)
Sygnatura akt XIX Ga 953/19 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 czerwca 2019 roku , po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: P. (...) S. (...) w (...) w T. w C. (...) (dalej: Konsorcjum (...) ) w postępowaniu prowadzonym przez S. P. – G. (...) działającego przez G. (...) w W. Oddział w K. (dalej: Zamawiający) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: P. P. S. (...) w Ł. i (...) R. 14th (...) Co. Ltd. w J. w C. (...
Czytaj więcej»

XIX Ga 953/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-09-13

Data publikacji: 2019-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Nie można mówić o przedstawieniu przez wykonawcę informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), jeśli informacje te dotyczą okoliczności znanych zamawiającemu.” „interpretacja przepisów krajowych (...)
Sygn. akt XIX Ga 953/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Semper (spr.) Sędziowie: SO Dariusz Chrapoński SR (del.) Magdalena Grabowska Protokolant: Dominika Idzikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2019 r. w K. sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z odwołania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)
Czytaj więcej»