Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
325

II C 236/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 236/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lech Skórski Protokolant: Angelika Kieraga po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 r. w Katowicach sprawy z powództwa Szpitala (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Szpitala (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzial
Czytaj więcej»

II C 313/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 313/14 UZASADNIENIE Powód P. N. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K. o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 150.000 zł, tytułem zadośćuczynienia za niedopełnienie obowiązków przez więzienną służbę zdrowia pozwanej, w wyniku czego zaistniał u niego stan sepsy. W uzasadnieniu pozwu podał, że od 3 stycznia 2011 r. do dnia 13 czerwca 2013 r. miał mieć przerwę w wykonywaniu kary, gdyż wykryto u niego ropień prawej jamy opłucnej i jak stwi
Czytaj więcej»

II C 590/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 590/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Lech Skórski Protokolant: Agnieszka Jabłonka po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa głównego Zrzeszenia (...) w K. przeciwko M. K. i N. Z. o zapłatę sprawy z powództwa głównego Zrzeszenia (...) w K. przeciwko M. K. o zapłatę z powództwa wzajemnego M. K. , N. Z. przeciwko Zrzeszeniu (..
Czytaj więcej»

II C 590/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

II C 590/13 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 22 marca 2013 r. powód Zrzeszenie (...) w K. domagał się zasądzenia solidarnie od pozwanych M. K. i N. Z. kwoty 5.312,23 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot: - 5.149,33 zł od dnia 28 lutego 2013 r., - 162,90 zł od dnia wniesienia pozwu Nadto powód domagał się zasądzenia zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Motywując swoje stanowisko powód podał, że pozwani byli najemcami lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) ,
Czytaj więcej»

II C 687/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 687/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Głogowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Król po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko K. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 14.417,00 zł (czternaście tysięcy czterysta siedemnaści
Czytaj więcej»

II C 687/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt C 687/16 UZASADNIENIE Powód Bank (...) S.A. w P. wniósł o zasądzenie od pozwanej K. L. w postępowaniu upominawczym kwoty 465 970,91 zł z odsetkami - od kwoty 462 952,14 zł w wysokości dwu i półkrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 17 grudnia 2014 roku - od kwoty 3018,77 zł w wysokości ustawowej za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu . Nadto powód wniósł o zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów proce
Czytaj więcej»

II C 806/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-11-07

Data publikacji: 2018-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt C 806/18 UZASADNIENIE Powód (...) Bank Spółka Akcyjna we W. wniósł o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym i orzeczenie nim ,że pozwany T. B. ma zapłacić powodowi kwotę 107 397,80 zł z tym, że od kwoty 91470,11 zł z odsetkami umownymi w wysokości 4- krotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 6 czerwca 2018 roku. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu . Uzasadniając tak sformułowane żądanie pozwu powód wskazał, iż 14 lutego 2013 roku s
Czytaj więcej»

I C 46/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 46/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. w Katowicach sprawy z powództwa M. P. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) im. Św. B. w S. , (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych Wojewódzkiego Szpitala (...) . B. w S. i (...) Spółka Akcyjn
Czytaj więcej»

I C 46/11

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 46/11 UZASADNIENIE Powódka M. P. , po ostatecznym sprecyzowaniu żądań pozwu, wniosła o zasądzenie od pozwanych in solidum: - kwoty 250 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następnego po dniu doręczenia odpowiednio każdemu z pozwanych odpisu pozwu, - renty miesięcznej w wysokości 2 046,82 zł płatnej do 10-go dnia każdego miesiąca poczynając od stycznia 2011 r. wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku każdorazowego opóźnienia w zapłacie, - renty skapital
Czytaj więcej»

I C 68/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-04-15

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 68/12 UZASADNIENIE Powód A. M. pozwem z dnia 16 stycznia 2012r. skierowanym przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w C. wniósł o uchylenie jej uchwały nr 2 z dnia 5 grudnia 2011r. i zasądzenie na jego rzecz od pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swego żądania powód podał, że jest właścicielem lokali położonych przy ul. (...) w C. . Sąd Rejonowy w Chorzowie postanowieniem z dnia 26 czerwca 2006r. us
Czytaj więcej»