Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
285

I C 852/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-26

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 852/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Stachura po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 rokuw K. na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko B. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego B. W. na rzecz powódki A. D. kwotę 111.625,37 zł (sto jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych trzyd
Czytaj więcej»

I C 852/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 852/15 UZASADNIENIE Powódka A. D. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany B. W. ma zapłacić na jej rzecz kwotę 224.636,31 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty, na którą składają się kwota 100.000 zł tytułem zwrotu udzielonej pożyczki, kwota 64.460,27 zł tytułem skapitalizowanych odsetek od w/w kwoty od dnia 25 maja 2010 roku do dnia 3 sierpnia 2015 roku oraz kwota 60.176,04 zł tytułem szkody jaką poniosła powódka w związku ze zwłoką pozwan
Czytaj więcej»

II C 910/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 910/15 UZASADNIENIE Powodowie A. P. i R. L. w pozwie skierowanym przeciwko J. D. (1) , K. D. , J. B. i M. B. wnieśli o uznanie za bezskuteczną umowę sprzedaży przez J. D. (1) i K. D. na rzecz J. B. oraz M. B. swoich udziałów w wysokości po 1/20 każdy w prawie własności zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr (...) położonej w K. przy ul. (...) i ul. (...) , dla której urządzona jest KW nr (...) prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Nadto powod
Czytaj więcej»

II C 910/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: II C 910/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Głogowska Protokolant: st.sekr. sądowy Dorota Król po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa R. L. , A. P. przeciwko J. D. , K. D. , J. B. , M. B. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1.oddala powództwo ; 2.zasądza od każdego z
Czytaj więcej»

XIX Gz 1029/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 4914 ust. 1 p.u. rażącym niedbalstwem jest jedynie takie zachowanie dłużnika, które należy zakwalifikować z punktu widzenia zobiektywizowanego miernika ogólnej staranności przy zaciąganiu określonych zobowiązań jako nieuchronnie prowadzące do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia rozmiaru tej niewypłacalności ze względu na niemożność spłaty zaciągniętych zobowiązań. W ujęciu tego przepisu rażące niedbalstwo od winy umyślnej różni się tym, że w tym drugim przypadku dłużnik świadomie i celowo doprowadza się do stanu niewypłacalności bądź istotnego zwiększenia rozmiaru tej niewypłacalności. W przypadku rażącego niedbalstwa natomiast dłużnik naruszając podstawowe zasady obowiązujące przy zaciąganiu zobowiązań nie przewiduje swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej rozmiaru, choć przy zachowaniu elementarnych standardów zobiektywizowanego zachowania taki skutek winien był przewidzieć.
Sygn. akt XIX Gz 1029/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach oddalił wniosek dłużniczki K. P. o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy ustalił, że mąż dłużniczki dnia 4 kwietnia 2016 r. zawarł umowę pożyczki z (...) S.A. na kwotę 60.000 zł, a ona sama wyraziła zgodę na zaciągnięcie tego zobowiązania. Umowa została zawarta na 6 lat z ratą miesięczną wynoszącą 1.068,55 zł. Następnie w dniu 14 kwietni
Czytaj więcej»

XIX Gz 1029/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 4914 ust. 1 p.u. rażącym niedbalstwem jest jedynie takie zachowanie dłużnika, które należy zakwalifikować z punktu widzenia zobiektywizowanego miernika ogólnej staranności przy zaciąganiu określonych zobowiązań jako nieuchronnie prowadzące do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia rozmiaru tej niewypłacalności ze względu na niemożność spłaty zaciągniętych zobowiązań. W ujęciu tego przepisu rażące niedbalstwo od winy umyślnej różni się tym, że w tym drugim przypadku dłużnik świadomie i celowo doprowadza się do stanu niewypłacalności bądź istotnego zwiększenia rozmiaru tej niewypłacalności. W przypadku rażącego niedbalstwa natomiast dłużnik naruszając podstawowe zasady obowiązujące przy zaciąganiu zobowiązań nie przewiduje swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej rozmiaru, choć przy zachowaniu elementarnych standardów zobiektywizowanego zachowania taki skutek winien był przewidzieć.
Sygn. akt XIX Gz 1029/17 POSTANOWIENIE Dnia 28 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Jarema Czapla SR (del.) Marcin Popiołek po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużniczki K. P. o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na skutek zażalenia dłużniczki na postanowienie Sądu Rejonowego Katowic
Czytaj więcej»

X U 2665/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt: X U 2665/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 września 2015r. Sąd Okręgowy - Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych na posiedzeniu niejawnym w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Petri w sprawie z odwołania A. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 16 października 2014r., nr (...) przy udziale zainteresowanego – (...) spółki z o.o. w M. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu postanawia: umorzyć postępowanie SSO Anna Petri UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

X U 2403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 2403/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział X w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Petri Protokolant: Magdalena Stachurska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 roku w Katowicach odwołania Z. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 16 września 2014 roku Nr: (...) o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oddala odwołanie SSO Anna Petri sygn. akt X U 2403
Czytaj więcej»

X U 476/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-12-17

Data publikacji: 2015-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 476/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2014roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Wróbel Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: Sylwia Krenczyk po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 roku w Katowicach odwołania E. K. ( E. K. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 23 stycznia 2014 roku znak: (...) w sprawie E. K. ( E. K. ) przeciwko Zakładowi
Czytaj więcej»

X U 1772/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-28

Data publikacji: 2015-01-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XU 1772)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Torbus Protokolant: Małgorzata Sujka po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 roku w Katowicach sprawy A. Z. ( Z. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o wypłatę emerytury na skutek wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o wznowienie postępowania zakończoneg
Czytaj więcej»