Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 831/16 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Katowicach z 2017-02-15

Sygn. akt II C 831/16

UZASADNIENIE

W. L. w pozwie skierowanym przeciwko W. W. oraz Z. W. domagał się zasądzenia solidarnie od pozwanych kwoty 74.688,31 złotych tytułem zwrotu ceny w związku
z odstąpieniem powoda od umowy sprzedaży zawartej na odległość
oraz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy przesyłką kurierską
wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 74.000,- złotych za opóźnienie liczonymi od dnia 10 lutego 2015 roku od kwoty 688,31 złotych od dnia
29 czerwca 2015 roku. Nadto strona powodowa domagała się zasądzenia zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wedle norm przepisanych. Motywując swoje roszczenie wskazał powód,
że dwukrotnie mailowo a następnie listem poleconym złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość,
której przedmiotem był zestaw kolumn głośnikowych w związku z faktem towar został mu dostarczony w rozpieczętowanym opakowaniu fabrycznym. Następnie bezskutecznie wezwał pozwanych do zwrotu kwoty objętej żądaniem pozwu. Sprzedający zakwestionowali skuteczność złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z uwagi na brak zwrotu przez powoda zakupionego towaru w terminie określonym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wedle stanowiska powoda
brak zwrotu rzeczy w określonym w przedmiotowym przepisie terminie
nie wpływa na ważność oraz skuteczność złożonego oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Uzasadniając wysokość dochodzonego roszczenia wskazał, że domaga się zwrotu uiszczonej ceny oraz poniesionych kosztów przesyłki kurierskiej w kwocie 688,31 złotych (pozew – k. 1 – 4 akt).

W. W. oraz Z. W. w odpowiedzi na pozew wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wedle norm przepisanych. Odnosząc się do roszczenia powoda podali,
że wedle przywołanej przezeń regulacji na konsumencie spoczywa powinność zwrotu rzeczy przedsiębiorcy w nieprzekraczalnym terminie
14 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powód uchybił powyższemu terminowi. Zatem choć ustawa nie precyzuje konsekwencji płynących z jego niedochowania, to wedle pozwanych termin ten ma charakter nieprzekraczalny. Natomiast powód podjął próbę zwrotu rzeczy w 80. dniu od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W dalszej kolejności podali, że nie mieli obowiązku odbioru towaru
od konsumenta we własnym zakresie, o czym poinformowali powoda
w chwili przekazania informacji o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu
od umowy (odpowiedź na pozew – k. 49 – 53 akt).

Strona powodowa w piśmie procesowym z dnia 6 października 201016 roku rozszerzyła żądanie pozwu o kwotę 9.295,48 złotych, na którą składają się skapitalizowane odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty 74.000,- złotych od dnia 10 lutego 2015 roku do dnia 5 października 2016 roku oraz kwota 64,74 złotych tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 688,31 złotych od dnia 29 czerwca 2015 roku do dnia 5 października 2016 roku (pismo procesowe pełnomocnika powoda z dnia 6 października 2016 roku – k. 105 - 106 akt).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwani prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą (...) spółka cywilna z siedzibą w K., w ramach której sprzedają sprzęt audiowizualny. Za pośrednictwem strony internetowej sklepu powód w dniu 9 stycznia 2015 roku zawarł z pozwanymi umowę kupna, na podstawie której nabył od pozwanych zestaw kolumn głośnikowych marki K. (...) za kwotę 74.000,- złotych brutto. Powód odebrał przedmiot umowy jeszcze tego samego dnia – 9 stycznia 2015 roku. (dowód: faktura VAT (...) wraz z załącznikiem (...) WZ 1/2015 – k. 5 – 6 akt, dowód wpłaty KP 1/2015 - k. 7 akt)

16 stycznia 2015 roku powód wysłał pozwanym w wiadomości mailowej oświadczenie o odstąpieniu od przedmiotowej umowy. W treści wiadomości podał, że kolumny zostały mu dostarczone w opakowaniu, którego stan (nałożenie nowych klamer i oklejenie połączeń taśma klejącą
z obu stron) wskazuje na jego uprzednie otwarcie w sposób umożliwiający wyjęcie sprzętu z opakowania (dowód: korespondencja mailowa z dnia 16 stycznia 2015 roku – k. 8 – 9 akt).

W dniu 2 lutego powód wysłał kolejnego maila, w którym wezwał pozwanych do zwrotu wpłaconej ceny sprzedaży w związku z odstąpieniem od umowy (dowód: wiadomość mail z dn. 2 lutego 2015 roku – k. 11 – 12 akt).

Ostatecznie w dniu 5 lutego 2015 roku powód wysłał do pozwanych list polecony zawierający ponowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy
i wezwanie do zapłaty kwoty 74.000,- złotych. Przedmiotowe wezwanie pozwani odebrali w dniu 9 lutego 2015 roku. (dowód: wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadani i potwierdzeniem odbioru – k. 13 – 14 akt).

Ustosunkowując się do pisma powoda z dnia 2 lutego 2015 roku pozwani zakwestionowali skuteczność złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z uwagi na niedokonanie zwrotu rzeczy w terminie do dnia
30 stycznia 2015 roku (dowód: pismo z dnia 13 lutego 2015 roku – k. 15 – 16 akt).

Powód w kolejnych pismach z dnia 25 marca 2015 roku, 30 marca 2015 roku podtrzymał stanowisko, że brak zwrotu rzeczy nie skutkuje nieważnością oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ponownie wezwał
do zwrotu kwoty 74.000,- złotych (dowód: pismo powoda z dnia 25 marca 2015 roku – k. 17 – 18 akt, pismo powoda z dnia 30 marca 2015 roku –
k. 19 akt).

Pozwany w piśmie z dnia 31 marca 2015 roku powołał się na brak skuteczności złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wobec braku dokonania zwrotu rzeczy (dowód: pismo z dnia 31 marca 2015 roku – k. 20 – 21 akt).

Powód w dniu 22 kwietnia 2015 roku nadał w drodze przesyłki kurierskiej do pozwanych zestaw kolumn głośnikowych marki K. (...). Przedmiotowa przesyłka nie została jednakże odebrana przez pozwanych, którzy odmówili jej przyjęcia. W związku z podjętą próbą odesłania towaru powód poniósł koszty przesyłki kurierskiej w kwocie 688,31 złotych brutto. (dowód: faktura – k. 22 akt, list przewozowy- k. 23 akt, adnotacja o odmowie przyjęcia – k. 24 akt).

Strony w dalszej korespondencji podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. (dowód: pismo z dnia 30 marca 2015 roku – k. 19 akt, przedsądowe wezwanie z dn. 29 kwietnia 2015 roku – k. 25 – 26 akt, pismo z 4 maja 2015 roku – k. 27 akt, przedsądowe wezwanie z dn. 16 czerwca 2015 roku – k. 28 akt, pismo z dn. 22 czerwca 2015 roku – k. 29 akt).

Strony już uprzednio w dniu 19 grudnia 2014 roku zawarły umowę sprzedaży tożsamego rodzaju zestawu kolumn głośnikowych marki K. (...) za łączną kwotę 74.000,- złotych brutto. Powód złożył w dniu
24 grudnia 204 roku oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od tej umowy, a pozwani je zaakceptowali. Przy realizacji tej umowy pomiędzy stronami
nie doszło do uzgodnienia co do sposobu odbioru towaru zamówionego
przez powoda. Powód nalegał na przesłanie kolumn firmą kurierska, natomiast pozwani nie zaakceptowali tego sposobu dostawy z uwagi
na znaczną wartość zamówienia i podatność kolumn na uszkodzenia
wprzypadku nieodpowiedniego sposobu transportu. Ostatecznie zestaw objęty umową z dnia 19 grudnia 2014 roku nie został dostarczony powodowi kurierem, nie odebrał go też sam powód, który złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Pozwani dokonali zwrotu całości wpłaconych
przez powoda kwot, w tym sumy 2.000,- złotych na koszt dostawy (dowód: polecenie przelewu – k. 89 - 91 akt, korekta faktury – 92 akt, wydruk wiadomości mailowych – k. 87 - 88 akt, przesłuchanie pozwanego W. W. – adnotacje 00:03:48 – 00:48:25 w toku rozprawy w dniu
17 stycznia 2017 roku).

Na stronie internetowej sklepu prowadzonego przez pozwanych,
za pośrednictwem którego powód dokonał zakupu przedmiotowego sprzętu znajduje się szczegółowa informacja co do warunków realizacji przez klientów z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość,
w tym termin do jego skorzystania, dostępny był formularz odstąpienia,
jak również zawarta była informacja o obowiązku zwrotu rzeczy w związku
z realizacją prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od poinformowaniu o odstąpieniu od umowy (dowód: wydruk ze strony internetowej sklepu – k. 60 – 61 akt).

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o dokumenty przedłożone przez strony, których prawdziwości i rzetelności żadna ze stron nie kwestionowała. Dodatkowo Sąd oparł się na przesłuchaniu pozwanego W. W., które znalazło swoje potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, wobec czego zostało uznane zostały za wiarygodne.

Sąd zważył:

Roszczenie strony powodowej nie zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym w przedmiotowej sprawie jest, że strony w dniu
9 stycznia 2015 roku zawarły umowę sprzedaży na odległość. Powód
dokonał zakupu zestawu kolumn głośnikowych. W celu ustalenia warunków zamówienia strony prowadziły korespondencję mailową. W konsekwencji powód otrzymał zamówiony towar w dniu 9 stycznia 2015 roku, oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył drogą mailową w dniu
16 stycznia 2015 roku, następnie ponowił je w kolejnej wiadomości mailowej przesłanej do pozwanych w dniu 2 lutego 2015 roku oraz w treści pisma
z dnia 2 lutego 2015 roku nadanego do pozwanych, a próbę odesłania towaru podjął w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

Zasady zawierania umów na odległość regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 z późn. zm.). Zgodnie z art. 27 przywołanej ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych
w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Przy czym oświadczenie woli dotyczące odstąpienia od umowy może być złożone w dowolnej formie, ustnie
lub w formie elektronicznie. Odstępując od umowy konsument może skorzystać z ustawowego formularza, jednakże korzystanie z formularza
nie jest obligatoryjne. Nadto na podstawie art. 34 powyższej ustawy konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać
ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego powód uchybił określonemu w art. 34 ustawy 14 – dniowemu terminowi na dokonanie zwrotu rzeczy. Uchybienie przedmiotowemu terminowi skutkuje w ocenie Sądu brakiem skuteczności złożonego oświadczenia o odstąpieniu
od umowy. Powód podjął próbę dokonania zwrotu rzeczy w dniu 22 kwietnia 2015 roku, zatem po upływie określonego w art. 34 przywołanej ustawy terminu. Konsekwencją natomiast uchybienia terminowi do dokonania zwrotu przedmiotu świadczenia jest brak skuteczności dokonanego w dniu 16 stycznia 2015 roku odstąpienia od umowy i brak podstawy
do domagania się przez powoda zwrotu wszystkich dokonanych płatności
na rzecz pozwanych w związku z umową kupna zestawu kolumn z dnia
9 stycznia 2015 roku.

Mając na względzie powyższe z mocy art. 32 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 z późn. zm.) orzeczono jak w pkt 1. sentencji.

Z mocy art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. zasądzono
od powoda solidarnie na rzecz pozwanych kwotę 4.199,29 złotych tytułem zwrotu kosztów postepowania, wedle załączonego spisu kosztów, na które składały się wynagrodzenie pełnomocnika w stawce 3.600,- złotych określonej w § 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1804), 34,- zł z tytułu opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa, 506,29 złotych z tytułu kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz koszty noclegu w kwocie 59,- złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Czerwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Katowicach
Data wytworzenia informacji: